Kuruluş Yasamız

Yasamızın Genel Amacı ve Kapsamı

'Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yasası'nın amacı, turizmde önemli bir hizmet sektörü olan otel işletmeciliğinin geliştirilmesini, mesleki ahlak ve birliğin korunmasını, mesleğin en iyi şekilde yapılmasını; yasal bir mevzuat çerçevesinde örgütlenmeyi ve bu amaçla organizasyon, temsiliyet, denetim ve eğitim faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yasası, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ve bu yasada otel olarak tanımlanan yerlerin işletmecilerinin oluşturduğu Birliğin kurulmasını, Birliğin organlarını, çalışmasını, görev, yetki ve sorumluluklarını, Birliğe üyelik koşullarını ve sektörün geliştirilmesi için Birlik tarafından yapılacak çalışmaları kapsar.

Yasanın Kısa Özeti

Önemli Maddeler

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Yasası'nın önemli bazı maddelerini aşağıda bulabilirsiniz. Yasanın tümünü görmek için ise butona tıklayınız.
5. Madde: KITOB’un Kuruluş, Görev ve Yetkileri ile Üyelik

(1) Otellerin faaliyetlerini organize ederek uygun biçimde gelişmelerini sağlayacak önlemleri almak, mesleki ahlak ve birliği korumak ve bu Yasa ile belirlenen diğer görevleri yapmak üzere, merkezi Girne’de olan ve kısa adı KITOB olarak adlandırılan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği kurulur. Birlik, tüzel kişiliğe haiz bir kuruluş olup, yurt içinde ve yurt dışında faaliyette bulunur.

(2) Birliğin görev ve yetkileri şunlardır:
(A) Turizm faaliyetleri ile ilgili çalışmalar yapmak, turizm sektörü ile ilgili her türlü bilgi, haber ve dökümantasyonu derleyerek Bakanlığa ve üyelerine ulaştırmak;
(B) KITOB üyeleri arasında her türlü işbirliğini sağlamak, haksız rekabetin önlenmesi hususunda gerekli tedbirleri almak;
(C) Turizm sektörü ve faaliyetleriyle ilgili her türlü araştırmayı yapmak ve bu faaliyetlere ilişkin istatistikler tutmak;
(Ç) Yurt içi ve uluslararası mesleki kuruluşlara, kurum ve teşekküllere üye olmak ve üyeleri en üst düzeyde temsil etmek;
(D) Turizm faaliyetlerine ilişkin konularda ilgili Bakanlıklara ve diğer kuruluşlar ile yerel yönetimlere öneri ve taleplerde bulunmak;
(E) Otellerde her türlü giriş ve kayıt işlemlerinin, ilgili mevzuata uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek ve gerekli uyarılarda bulunmak;
(F) Üyelerinin iş hacmini geliştirmek amacıyla dış ülkelerde tanıtım faaliyetlerinde bulunmak; yurt içi ve yurt dışında her türlü fuar, seminer, kongre, sergi ve gösteriler düzenlemek ve düzenlenmiş olanlara iştirak etmek;
(G) Üyelerinin ortak çıkarlarını gözetip, korumak için ilgili Bakanlıklarla birlikte her türlü yasal girişimlerde bulunmak;
(Ğ) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Bakanlıkla işbirliği içinde turizm yatırımlarının çeşitlendirilmesine yönelik yatırımları teşvik edici propaganda faaliyetlerinde bulunmak;
(H) Oteller Encümeninin verdiği ve her yıl yenilenmesi gereken ruhsatnameyi almayan veya yenilemeyen otel işleten üyeleri uyarmak ve gerekli yasal tedbirlerin alınması için, Oteller Encümenine ve Bakanlığa yazılı ihbarda bulunmak;
( I ) Otellerde çalışan yönetici ve personelin yetiştirilmesi için kurs ve seminerler düzenlemek; eğitim faaliyetlerinde bulunmak; gerekli gördüğü hallerde Bakanlıkla ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapmak;
( İ ) Üyelerin yıl içerisinde karşılaştıkları her türlü sorunlarla ilgili olarak düzenli raporlar hazırlayıp, ilgili mercilere iletmek,
(J) Otel işletmeciliği ile ilgili konularda bilirkişilik yapmak, otellerin ihtiyaç duyduğu elemanların yetişmesi konusunda çalışmalar yapmak; eğitim programları hazırlamak ve uygulamak;
(K) Oteller ile turizm ve seyahat acenteleri ve otel müşterileri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, bu konuda Bakanlığa ve ilgili mercilere önerilerde bulunmak;
(L) KITOB’un hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla gazete, mecmua, dergi, kitap ve broşür yayınlamak ve diğer tanıtıcı yöntemleri kullanmak;
(M) Yapacağı faaliyetlerle ilgili olarak Bakanlık ve ilgili mercilerle işbirliği ve istişare içerisinde olmak;
(N) Amaçlarını geliştirmek ve üyeleri ile toplum ekonomisine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla mevzuata uygun olarak taşınır ve taşınmaz mal alıp satmak ve/veya kiralamak;
(O) Uygun görülecek koşullarda, Birlik maksatları için para borçlanmak ve gelir amaçlı kaynak yaratmak, Birliğin mevcut kaynaklarını uygun yatırımlarda kullanmak;
(Ö) Üyelerinin faaliyetleri ve turizm sektörü ile ilgili istatistiki bilgiler tutmak; raporlar hazırlamak ve bunları üyeler ve ilgili mercilerle paylaşmak; ve
(P) Otel işletmelerinin, yerel ürünlerin tüketimine ve yerli personelin istihdam edilmesine yönelik uygulamalarını denetlemek; yapmış olduğu tespitlere ilişkin raporlar hazırlayıp kamuoyu ile paylaşmak ve gerekli yasal tedbirlerin alınması için ilgili Bakanlığa yazılı ihbarda bulunmak.


6. Madde: KITOB’a Üyelik ve Üyelik Belgesi

(1) Oteller Encümeni tarafından oteli sınıflandırılmaya tabi tutulmuş ve ruhsatname almaya hak kazanmış otelin işletmecileri, KITOB’a üye olmak zorundadır.
(2) Ruhsatname alan otelin işletmecisi ruhsatname aldıktan sonra en geç on beş gün içerisinde Birliğe üye olmak için başvuruda bulunmak zorundadırlar.
(3) KITOB’a üye olanlara KITOB tarafından bir üyelik belgesi verilir. Üyelik belgeleri verildiği yıl için geçerli olup her yıl en geç Şubat ayının son gününe kadar yenilenir.
(4) KITOB tarafından verilen üyelik belgeleri iş yerlerinde kolaylıkla görülebilecek bir yere asılır.
(5) Oteller Encümeninden ruhsatname almayan otel işletmecileri KITOB’a üye olamaz ve işletmeleri otel olarak faaliyette bulunamaz.
(6) KITOB’a üye olmayan otel işletmelerine ait otellerin ruhsatnameleri Oteller Encümenince iptal edilir.


7. Madde: Kayıt Ücreti ve Üyelik Aidatı

KITOB’a üyelik başvurusu kabul edilenler, üyelik belgesini alabilmek için kayıt ücreti öderler.
Kayıt ücreti, ilgili tarihte yürürlükte olan aylık brüt asgari ücretin üç katını aşmamak koşuluyla, iki yılda bir, Yönetim Kurulunun önerisi ile Genel Kurul tarafından belirlenir.
Üyeler, KITOB’a yıllık üyelik aidatı öder. Üyelik aidatı en geç ilgili yılın Şubat ayının son gününe kadar ödenir.
Üyelik aidatı, maktu ücret ve yatak başına tahakkuk ettirilecek olan ücretlerin toplanmasıyla hesap edilir.
(A) Maktu ücret, her yıl, ilgili yılın 1 Ocak tarihinde yürürlükte bulunan aylık brüt asgari ücretin iki katını aşmamak kaydıyla, Genel Kurul tarafından belirlenir.
(B) Yatak başı ücret, ilgili yılın 1 Ocak tarihinde yürürlükte bulunan günlük brüt asgari ücretin yirmide biri kadardır. Yukarıdaki (4)’üncü fıkrada belirtilen ve üyelerin ödemesi gereken yatak başı ücretlerin toplamı hesaplanırken, ilgili yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla üyelerin otellerinin Bakanlık nezdinde kayıtlı olan otel yatak sayıları dikkate alınır.


8. Madde: Birliğin Yetkili Organları

KITOB’un yetkili organları şunlardır:
(1) Genel Kurul,
(2) Yönetim Kurulu,
(3) Denetleme Kurulu ve
(4) Disiplin Kurulu.


9. Madde: Genel Kurulun Oluşumu

(1) Genel Kurul, KITOB’un en üst karar organı olup, KITOB üyelerinden oluşur. Genel Kurula, otel işletmecileri veya oteli işleten gerçek veya tüzel kişinin yasal temsilcileri katılır. Her üye Genel Kurulda bir oyla temsil edilir.
(2) Genel Kurula katılan KITOB üyelerinin temsilcileri, temsiliyet belgesi ile kimliğini ibraz etmek zorundadır.


10. Madde: Genel Kurul Toplantısına Çağrı Yöntemi

Yönetim Kurulu, toplantı tarihini belirler ve en az on beş gün önceden toplantının gününü, saatini, gündemini ve yerini Bakanlığa yazılı olarak bildirir. Toplantı çağrısı, bildirimin yapıldığı gün, günlük en az iki yerel gazetede ilan edilmek suretiyle Yönetim Kurulu tarafından üyelere duyurulur.


11. Madde: Genel Kurulun Toplanması ve Karar Alması

(1) Genel Kurul, her yıl Kasım ayında olağan olarak toplanır. Genel Kurul tarihi, Yönetim Kurulu tarafından Kasım ayının bir ay öncesine veya sonrasına alınabilir.
(2) Genel Kurul, üye tamsayısının salt çoğunluğu ile toplanır. İlk toplantıda toplantı yeter sayısı bulunmadığı takdirde toplantı yarım saat sonraya ertelenir. Ertelemeden sonra hazır bulunan üyelerin sayısı, üye tam sayısının üçte birinden az olmamak kaydıyla toplantı yapılır. Aksi halde toplantı bir hafta sonraya ertelenir. Bir hafta sonra Genel Kurul, aynı günde, aynı yerde, aynı saatte ve aynı gündemle toplanır. Bu toplantıda nisap aranmaz.
(3) Genel Kurulda karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde oya sunulan husus reddedilmiş sayılır.
(4) Genel Kurul toplantılarında üyeler, gündeme uygun bir şekilde ve bu Yasa kurallarına uymak koşuluyla söz ve oy hakkına sahiptirler.


17. Madde: Yönetim Kurulunun Görevleri

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
(1) Birliğin çalışma programı ile bütçesini hazırlamak;
(2) Birliğin faaliyet raporunu ve mali raporunu hazırlamak;
(3) Genel Kurul tarafından alınan kararları uygulamak;
(4) KITOB’un merkezi ve şubeleri ile yurt dışı şubelerinin kadrolarını saptamak ve atama işlemlerini yapmak;
(5) Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına karar vermek ve organizasyonunu yapmak;
(6) Yönetim Kurulu üyelerinin herhangi biri tarafından önceden görüşülmesi istenen ve gündeme alınan konuları görüşüp karara bağlamak;
(7) Bu Yasa ve bu Yasaya uygun olarak çıkarılacak tüzüklerde belirtilen diğer görevleri yerine getirmek;
(8) Bakanlık ile işbirliği yapmak ve Bakanlık ile Oteller Encümeninin üyelerle ilgili alacağı kararları KITOB nezdinde değerlendirmek, uygulanmasını sağlamak ve denetlemek; ve
(9) Üyelik başvurularında istenecek bilgi ve belgeler ile üye kayıt belgesinde yer alacak bilgileri belirlemek.